โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Math Camp      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูมณีรัตน์ ธินะ
สถานที่เรียน :  ห้อง 1247 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 13:50:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50038
 นางสาวธนภรณ์    เรือนพันธ์
5/2  
2 50755
 นายโคทาโร่    คาวาคามิ
5/2  
3 50820
 นางสาวอภิชญา    ทุมา
5/2  
4 50910
 นางสาวบุริมนาถ    สุทธหลวง
5/2  
5 52540
 นางสาวสุชานันท์    จันทร์ดี
5/2  
6 52635
 นางสาวพลอยนารี    บุญกนก
5/2  
7 52666
 นางสาวตะวันวาด    นันทวงค์
5/2  
8 52694
 นายธนภัทร    วงศ์ไฝ
5/2  
9 53157
 นางสาวธันย์ชนก    ริยะสาร
5/2  
10 53163
 นายเมธี    เครือสมบัติ
5/2  
11 53167
 นางสาวศศิกานต์    คำมูล
5/2  
12 50724
 นางสาวชุติกาญจน์    สุพรรณรัตน์
5/2  
13 50711
 นางสาววิภาวี    วิลัย
5/2  
14 50628
 นางสาวธนาภา    วิบูลย์กิจจาทร
5/2  
15 50050
 นางสาวรุจิรา    ยะวัน
5/2  
16 50053
 นางสาวศุภวรรณ    บุญเรือง
5/2  
17 50214
 นางสาวธนาดานันท์    มอแลกู่
5/2  
18 50448
 นางสาวกัญญาณัฐ    ชุ่มคำ
5/2  
19 50466
 นายภัคพล    คงเขียว
5/2  
20 50468
 นางสาวชวัลภร    วิภาพรรณ
5/2  
21 50478
 นางสาวพรกมล    ธงเงิน
5/2  
22 50486
 นางสาวปพิชญา    ทวีกุล
5/2  
23 50588
 นายภูมิ    เหลี่ยมวานิช
5/2  
24 50615
 นางสาวบุษกร    ขวัญคำ
5/2  
25 53173
 นางสาวสุกฤตา    อินทนนท์
5/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน