โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เครื่องบินบังคับวิทยุ      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรัตน์ กาบทุม
สถานที่เรียน :  ห้อง 445 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:09:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51308
 น.ส.เอกนารี    สิทธิมงคล
4/17  
2 51662
 น.ส.ปิยะรัตน์    เจตะวัน
4/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน