โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Relax Bio by Kruwan ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล
สถานที่เรียน :  ตึก 2 ชั้น1 ห้องเรียนร่วม วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:50:08 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50922
 น.ส.พัชร์ชิสา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
4/2  
2 53643
 นายอนุรักษ์    ลุงทิ
4/2  
3 51593
 น.ส.เวณิกา    ซื่อวาจา
4/2  
4 51587
 นายสิริพัลลภ    สิริผ่องใส
4/2  
5 51055
 นายปิตุลักษณ์    ไสยแพทย์
4/2  
6 51623
 นายคมชาญ    กุลสุวรรณ์
4/1  
7 51009
 น.ส.มัลลิกา    จันทาพูน
4/6  
8 50721
 นางสาวธนัชพร    อุทรา
5/7  
9 50731
 นางสาวณภัทรดา    ศิรินาม
5/7  
10 52827
 นายพงศ์ปณต    เกตุกำพู
5/7  
11 50573
 นางสาวสรัลพร    สินทรัพย์
5/7  
12 50406
 นางสาวแพรวา    วันเที่ยง
5/7  
13 50373
 นายบุญฤทธิ์    บุญมา
5/7  
14 50205
 นางสาววรนิษฐ์    นันทิโชติวัฒน์
5/7  
15 50084
 นายปฏิพัทธ์    บุญมี
5/7  
16 50756
 นางสาวกมลชนก    วุฒิคุณ
5/7  
17 52529
 นางสาวพันธ์วิรา    ดวงสุภา
5/7  
18 52547
 นางสาวภัทรวดี    โพธิ์นิล
5/7  
19 53118
 นางสาวพิมพิศา    พวกอินทร์แสง
5/7  
20 53198
 นางสาวนันท์นลิน    สนั่นสมศักดิ์ศรี
5/7  
21 49989
 นายกรกช    ภีระคำ
5/10  
22 50108
 นายอัษฎาวุธ    สุปัญญา
5/10  
23 50826
 นายชลัมพล    กลิ่นโลกัย
5/11  
24 50620
 นายภพพิพัฒน์    คำปวน
5/1  
25 52536
 นางสาวณัฐธิชา    ปัญญาอุด
5/6  
26 52531
 นายนพธีรา    บุญมาอูป
5/6  
27 50719
 นางสาวศิริวิภา    สมไหว
5/1  
28 50704
 นางสาวจิรวรรณ    อุทัยคาม
5/1  
29 50676
 นายณัฐเกียรติ    ป้อมเป็ง
5/1  
30 50675
 นางสาวฐิตาภรณ์    บุตรศรี
5/1  
31 50633
 นายรัชธรฐ์    ศรีทอง
5/1  
32 50585
 นายพรรณพนัช    ไชยสาร
5/1  
33 50530
 นางสาวเปมิกา    กำแพงทิพย์
5/1  
34 50529
 นางสาวจุฬาลักษณ์    สังขวลี
5/1  
35 50508
 นายคาซูโนริ    คานาซาวะ
5/1  
36 50417
 นายจิรศักดิ์    บุญสม
5/1  
37 50732
 นางสาวทอฝัน    ชูวงษ์
5/1  
38 50740
 นางสาวปาณิสรา    ไชยวุฒิ
5/1  
39 50685
 นางสาวณัฐนันท์    แดงเขียว
5/6  
40 50640
 นางสาวนภัส    คำบุญสูง
5/6  
41 50412
 นางสาวพลอยชมพู    ธรรมสอน
5/6  
42 50405
 นางสาวภคพร    ทนันชัย
5/6  
43 50540
 นางสาววิชญาดา    สอประดิษฐ์
5/5  
44 50574
 นายณัฐวุฒิ    นุยามัง
5/4  
45 52710
 นางสาวนิภากร    สุโรพันธ์
5/1  
46 52631
 นางสาวกานต์ศุภางค์    แก้วแดง
5/1  
47 50866
 นายธนกฤต    สิงฆราช
5/1  
48 50750
 นางสาวธนมน    เล็กศรี
5/1  
49 50015
 นางสาวพรพัสวีย์    สายเดช
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 49 คน