โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี
สถานที่เรียน :  เรือนพยาบาล วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:40:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51183
 น.ส.พัชรียา    ศรีคำแปง
4/14  
2 51029
 น.ส.วชิรญาณ์    เจียมสงวนวงค์
4/8  
3 51171
 น.ส.ณัฐธีรา    อินต๊ะมูล
4/8  
4 51631
 น.ส.ชฎาภา    ประจำชอบ
4/8  
5 51645
 น.ส.ณัฐนันท์    กฤตธนานันท์
4/8  
6 53612
 น.ส.จิณณ์ณณัช    ปวงฟู
4/8  
7 53614
 น.ส.ปาริตา    สุขปา
4/8  
8 53618
 น.ส.เบญจพร    แซ่ว่าง
4/8  
9 50964
 น.ส.อุสิชา    พิพัฒน์เจริญวงศ์
4/14  
10 50981
 น.ส.ภัทรวดี    แสนคำปิง
4/14  
11 51071
 น.ส.ชนกานต์    เหลืองหิรัญ
4/14  
12 51028
 น.ส.โชติกา    โชติชัยพิบูล
4/8  
13 50958
 น.ส.กัลญาวัฒน์    แสนใจ
4/8  
14 51289
 น.ส.ศตพร    จริงไธสง
4/1  
15 51239
 น.ส.กนกวรรณ    พุ่มไม้
4/6  
16 53611
 น.ส.รวินท์นิภา    สุภาจันทร์สุข
4/6  
17 54041
 น.ส.บุษรา    อภัยโรจน์
4/6  
18 51590
 น.ส.สุธีรา    อินทะชัย
4/7  
19 53635
 น.ส.เจติรักษ์    ปัญญาปวน
4/7  
20 50515
 นางสาวณัฐธารัตน์    เกษมโชคคำพล
5/14  
21 53190
 นางสาวภาณินี    มณีรัตน์
5/12  
22 50572
 นางสาวชวลัน    ชุ่มภิรมย์
5/12  
23 50372
 นางสาวอัญมณี    เหมยนรินทร์
5/10  
24 50213
 นางสาวธีตา    ไชยประภา
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน