โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมวิชาการ ม.6/7      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูโชคชัย ใจแน่น
สถานที่เรียน :  อาคารนวรัตน์ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:33:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49163
 นางสาวศรีสุวรรณ์    เชื้อชาย
6/7  
2 49231
 นางสาวธัญกมล    ลังกาเปี้ย
6/7  
3 49525
 นางสาวธนพร    ตั้งผดุงสุข
6/7  
4 51715
 นางสาวแพรวพราว    ธัญญแก้ว
6/7  
5 52368
 นายวิวัฒน์    โยกกะโทก
6/7  
6 52370
 นายปาณัสม์    ปรางค์สมบัติ
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน