โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English variety      ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : ครูปรารถนา จีนาใหม่
สถานที่เรียน :  ห้อง resource อาคาร 2 ชั้น 2 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:41:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52872
 เด็กชายศุภกันต์    คำมูล
2/4  
2 52763
 เด็กหญิงอุ่นดามี    สุนันต๊ะ
2/11  
3 52760
 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ถาวร
2/11  
4 52806
 เด็กชายนาวา    หลิวติกุล
2/10  
5 52795
 เด็กชายวีรดนย์    โตเขียว
2/10  
6 52721
 เด็กชายศักยวิชญ์    สวัสดิ์ปกรณ์
2/10  
7 52717
 เด็กชายสุประวีณ์    ผาสุก
2/10  
8 52655
 เด็กชายหริศ    ศรีคาน
2/10  
9 52777
 เด็กชายชาญประวิทย์    พิบูลอาลักษณ์
2/9  
10 52723
 เด็กหญิงยินดี    สืบทายาท
2/9  
11 52533
 เด็กชายมนฐิติ    รัตนสมาหาร
2/8  
12 52910
 เด็กชายธนดล    ถ้วยทองคำ
2/6  
13 53229
 เด็กหญิงภาชิญะ    แก้วโขง
2/4  
14 52959
 เด็กหญิงกฤษฎาภา    ฉลาดวงศ์
2/4  
15 52898
 เด็กหญิงจิราวรรณ    ชีรัง
2/4  
16 52834
 เด็กหญิงณัฐนันท์    ทาอินต๊ะ
2/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน