โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Board Games       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T. Willem Op den Brouw
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:49:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53511
 ด.ช.ณภัทร    ดีประสิทธิ์
1/14  
2 53554
 ด.ช.ซอลาฮุดดีน    ภูมิปุตรา
1/2  
3 53202
 เด็กชายอภินันท์    ศรีศุภสวัสดิ์
2/14  
4 52841
 เด็กชายกิตติธัช    ปัญญาแดง
2/14  
5 52807
 เด็กชายศุภกร    ทองม่วง
2/14  
6 52751
 เด็กหญิงภัควลัญชญ์    บุญสม
2/14  
7 52678
 เด็กหญิงชิอะกิ    ฟูชิงามิ
2/14  
8 52658
 เด็กหญิงปุรินทณี    ศรีวรรณ
2/14  
9 52657
 เด็กหญิงชญาน์นันท์    สรรค์ศิริกุล
2/14  
10 52842
 เด็กหญิงกรวรรณ    มานะทัศน์
2/2  
11 52793
 เด็กหญิงปรียาดา    อิ่นแก้ว
2/2  
12 52525
 เด็กชายกีรติ    คากิซากิ
2/14  
13 52557
 เด็กหญิงสุพัตรา    มาทอง
2/14  
14 52614
 เด็กชายณัฎฐกนิษฐ์    สิทธิทองจันทร์
2/14  
15 52572
 เด็กชายธนพัต    คันธวงศ์
2/14  
16 51777
 เด็กหญิงนันทัชพร    สุจริต
3/14  
17 51958
 เด็กหญิงกีรติพัชร    กิตติ
3/1  
18 51957
 เด็กหญิงปริยากร    ปัญญาดี
3/1  
19 51853
 เด็กหญิงศุภวดี    แซ่อึ้ง
3/1  
20 51823
 เด็กหญิงโลมา    รอดจิตต์
3/1  
21 51816
 เด็กหญิงวรกานต์    กันทวงค์
3/1  
22 51733
 เด็กหญิงขวัญชนก    ทองแดง
3/1  
23 51708
 เด็กหญิงวรัญญา    ตาศิริกุล
3/1  
24 51705
 เด็กหญิงธัญชนก    จันต๊ะพิงค์
3/1  
25 51803
 เด็กหญิงศุภาวรรณ    ชัยราชา
3/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน