โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักเขียนรุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ
สถานที่เรียน :  อาคาร 8 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:39:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53904
 ด.ช.กันตพัฒน์    สิงห์โต
1/15  
2 53721
 ด.ช.วิชญ์พงศ์    แมตสิบสอง
1/9  
3 53504
 ด.ญ.นภัสกรณ์    ปงลังกาพสิษฐ์
1/8  
4 53338
 ด.ญ.รัมภ์รดา    อามะลิ
1/8  
5 53799
 ด.ญ.ปรีชวรรรณ    คันธามารัตน์
1/3  
6 53789
 ด.ญ.นวรัตน์    อัฑฒ์นันทกรณ์
1/3  
7 53414
 ด.ญ.ภิญญามาศ    เชี่ยวชาญพฤกษา
1/3  
8 53385
 ด.ช.เกียรติคุณ    ปัญญา
1/3  
9 53074
 เด็กชายปรัชญา    จันทร์ฝน
2/4  
10 52830
 เด็กหญิงพลอยใจ    ศิระชัยศักดิ์
2/8  
11 53245
 เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองปลายแก้ว
2/4  
12 52943
 เด็กหญิงจิรัชญา    คำหมั้น
2/11  
13 52681
 เด็กหญิงนภัชพร    บัวลอย
2/9  
14 52580
 เด็กหญิงสุวิชาดา    จันทร์เป็ง
2/9  
15 53272
 เด็กหญิงกัญญาวีร์    ใจวิถี
2/4  
16 52686
 เด็กหญิงอชิรญา    ดวงธิมา
2/7  
17 51693
 เด็กหญิงปริญ    พบประเสริฐ
3/9  
18 52296
 เด็กหญิงวนิดา    แซ่ย่าง
3/11  
19 51726
 เด็กหญิงรุ่งฟ้า    แซ่ลี้
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน