โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร
สถานที่เรียน :  ตึก 7 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:22:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53669
 ด.ญ.พิมพ์พิชชา    สุริยะพรหม
1/13  
2 53437
 ด.ญ.เพียงพรหม    คงไชย
1/4  
3 53780
 ด.ญ.นิชาภา    สวยคำ
1/4  
4 53923
 ด.ช.เอื้ออังกูร    ศรีโท
1/5  
5 53685
 ด.ญ.ญาฎา    ปินตา
1/6  
6 53486
 ด.ช.ภากร    วิญญายอง
1/9  
7 53490
 ด.ช.อัครภูมิ    จันทร์หอม
1/9  
8 53882
 ด.ช.สุรชัช    เชียงทอง
1/9  
9 53440
 ด.ญ.กฤษรดา    สีอารัญ
1/11  
10 53850
 ด.ช.สุพพรชัย    บุตรเต
1/11  
11 51756
 เด็กหญิงภูษิตา    มณียะ
3/10  
12 52230
 เด็กหญิงลลิตญา    หล้าปาวงศ์
3/8  
13 52040
 เด็กหญิงมุกอัจจิมา    พละภิญโญ
3/8  
14 52035
 เด็กหญิงพิมพัชชา    นาละต๊ะ
3/8  
15 52086
 เด็กหญิงวชิรญาณ์    นันทา
3/5  
16 52088
 เด็กหญิงวนัชพร    เต๋จ๊ะนัง
3/5  
17 52099
 เด็กหญิงศยามล    ใจปิง
3/5  
18 52423
 เด็กหญิงชลกร    หมีคณะ
3/5  
19 52051
 เด็กหญิงณัฐธิดา    ตาเฟื่อง
3/6  
20 52056
 เด็กหญิงเขมิสรา    สานอินสี
3/6  
21 52173
 เด็กหญิงพิชญาภา    ปัญญา
3/6  
22 52391
 เด็กหญิงวรัชยา    ดีสา
3/6  
23 52483
 เด็กหญิงพัชรพร    นทีธารกมล
3/6  
24 52030
 เด็กหญิงประภัสสร    ริวัฒนา
3/8  
25 52053
 เด็กหญิงกนกพร    จิตบาล
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน