โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ธนาคารโรงเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ,ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:50:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51168
 น.ส.ธนัญพร    ปันธนนันท์
4/5  
2 51298
 น.ส.เพ็ญพิชชา    ทิพย์ใจภา
4/14  
3 51299
 น.ส.ชัญญา    ใช้ไม่หมด
4/14  
4 51430
 นายภัทรพล    กาลันสีมา
4/14  
5 51425
 น.ส.นันทัชพร    จันทร์วัง
4/17  
6 51501
 น.ส.กัญญารัตน์    ไชยลังการ์
4/17  
7 50220
 นายปรเมทร์    มณีวรรณ์
5/11  
8 50614
 นายปุณณธิปก    กับเป็ง
5/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน