โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/9      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์,นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/9 วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:45:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49148
 นางสาวนันท์นภัส    วิภาทิวาภรณ์
6/9  
2 52310
 เด็กหญิงปิยธิดา    ญาติฝูง
6/9  
3 52316
 นางสาวลัญฉกร    เรืองสิทธิพลกุล
6/9  
4 52333
 นางสาวญาณิศา    สิงหราช
6/9  
5 52334
 นางสาวสุชัญญา    สุวรรณเดช
6/9  
6 52374
 นางสาววิชญาพร    ธัมทิง
6/9  
7 52375
 นางสาวนิชชิมา    บุญขวัญ
6/9  
8 52429
 นางสาวกัลยา    นรินทร์วงษ์
6/9  
9 52431
 นางสาวสุปรียา    มาลัย
6/9  
10 52451
 นางสาวณัชภัค    อินทจักร
6/9  
11 52452
 นางสาวนริศรา    ปัญญา
6/9  
12 52456
 นางสาวดลพร    รัตนศรทอง
6/9  
13 52461
 นางสาวปรีณาพรรณ    ขันแก้ว
6/9  
14 52462
 นางสาวมาธุสร    ถุงคำ
6/9  
15 52501
 นางสาวรัตนาภรณ์    ศิลปเจริญ
6/9  
16 52307
 นางสาวจรรยรัตน์    วงศ์วัฒนัย
6/9  
17 51830
 นางสาวจิรัชญา    ปันศรีละ
6/9  
18 49209
 นางสาวแพรวา    คิดไชย
6/9  
19 49310
 นางสาวถนัญญา    กาละวิน
6/9  
20 49531
 นางสาวเพียงฟ้า    วงศ์คำ
6/9  
21 49584
 นางสาวพิมพ์นภัส    ละไม
6/9  
22 49702
 นางสาวสุพันธ์ธีรา    มนต์ตรีกุศล
6/9  
23 49725
 นางสาวปิยนุช    แก้วคำ
6/9  
24 49750
 นางสาวอภิชญา    ปัญญา
6/9  
25 49758
 นางสาวศิรภัสสร    ผ่องแล
6/9  
26 49759
 นางสาวภัทราภรณ์    เฟืองย้อย
6/9  
27 49823
 นางสาวจีราวรรณ    ดวงไทย
6/9  
28 49849
 นางสาวณิชกานต์    สุวรรณกาศ
6/9  
29 49899
 นางสาวศุภากร    แมนเมธี
6/9  
30 49905
 นางสาวกฤษฏิ์จิรัฎฐ์    ทุนกิจใจ
6/9  
31 49963
 นางสาวนันท์นภัส    จันทร์หอม
6/9  
32 52503
 นางสาวธัญญาลักษณ์    จอมสวรรค์
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 32 คน