โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/9      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์,นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/9 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:49:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49209
 นางสาวแพรวา    คิดไชย
6/9  
2 52316
 นางสาวลัญฉกร    เรืองสิทธิพลกุล
6/9  
3 52333
 นางสาวญาณิศา    สิงหราช
6/9  
4 52334
 นางสาวสุชัญญา    สุวรรณเดช
6/9  
5 52374
 นางสาววิชญาพร    ธัมทิง
6/9  
6 52375
 นางสาวนิชชิมา    บุญขวัญ
6/9  
7 52429
 นางสาวกัลยา    นรินทร์วงษ์
6/9  
8 52431
 นางสาวสุปรียา    มาลัย
6/9  
9 52451
 นางสาวณัชภัค    อินทจักร
6/9  
10 52461
 นางสาวปรีณาพรรณ    ขันแก้ว
6/9  
11 52310
 เด็กหญิงปิยธิดา    ญาติฝูง
6/9  
12 49963
 นางสาวนันท์นภัส    จันทร์หอม
6/9  
13 49584
 นางสาวพิมพ์นภัส    ละไม
6/9  
14 49702
 นางสาวสุพันธ์ธีรา    มนต์ตรีกุศล
6/9  
15 49725
 นางสาวปิยนุช    แก้วคำ
6/9  
16 49750
 นางสาวอภิชญา    ปัญญา
6/9  
17 49758
 นางสาวศิรภัสสร    ผ่องแล
6/9  
18 49759
 นางสาวภัทราภรณ์    เฟืองย้อย
6/9  
19 49823
 นางสาวจีราวรรณ    ดวงไทย
6/9  
20 49899
 นางสาวศุภากร    แมนเมธี
6/9  
21 49905
 นางสาวกฤษฏิ์จิรัฎฐ์    ทุนกิจใจ
6/9  
22 52501
 นางสาวรัตนาภรณ์    ศิลปเจริญ
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน