โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/1      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล
สถานที่เรียน :   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:03:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49174
 นางสาวปัถยา    ชูสุวรรณ
6/1  
2 51850
 นางสาวศุภิสรา    พรหมวิจิต
6/1  
3 51741
 นางสาวจิราพรรณ    สิงห์แก้ว
6/1  
4 51713
 นางสาวอาริษา    ปิงยศ
6/1  
5 51711
 นายฌามา    วจนชัย
6/1  
6 49850
 นางสาวณัฐวดี    พิละกัญทา
6/1  
7 49816
 นางสาวพิมพกานต์    ปาลี
6/1  
8 49809
 นางสาวพิมลพรรณ    กันธิยะ
6/1  
9 49707
 นางสาวพิมพ์พจี    วิบุลกิติ์
6/1  
10 49677
 นางสาวชุณหกาญจน์    แก้วมูล
6/1  
11 49674
 นางสาวศศิวิมล    ไชยประภา
6/1  
12 49639
 นางสาวกัญญาณัฐ    จักสี
6/1  
13 49620
 นางสาวชาลิสา    วงค์ติ๊บ
6/1  
14 49579
 นางสาวรมิตา    ธูปทอง
6/1  
15 49337
 นางสาวชญาดา    เลิศสงคราม
6/1  
16 49264
 นางสาวกมลภัทร    ทิดี
6/1  
17 49197
 นายนฤพน    มาออน
6/1  
18 52519
 นางสาวสิรภัทร    คำมุง
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน