โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วิทยาศาตร์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูศรีพรรณ นาพรม
สถานที่เรียน :  324 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:16:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53694
 ด.ช.ธนวัฒน์    กล้าจริง
1/1  
2 53687
 ด.ช.นิธิคุณ    กาวิโล
1/10  
3 53475
 ด.ช.คณพศ    สมหลวง
1/11  
4 53349
 ด.ช.ธนวัฒน์    สรงพรมทิพย์
1/12  
5 53353
 ด.ช.ปวริศ    พรมลา
1/12  
6 53434
 ด.ญ.ธัญชนก    บัวศรี
1/12  
7 53481
 ด.ญ.กวิสรา    สุริยะ
1/12  
8 53499
 ด.ช.ณฐกร    วงษ์พิทักษ์
1/12  
9 53539
 ด.ช.ภาณุพงศ์    คุณชมภู
1/12  
10 53390
 ด.ช.ปัณณวิชญ์    ใจสม
1/13  
11 54070
 ด.ช.ปัณณทัต    พัฒน์ภูมิวงศ์
1/14  
12 53658
 ด.ช.สุภัทรรัชต์    มางิ้ว
1/10  
13 53917
 ด.ช.ทินภัทร    ทินกร ณ อยุธยา
1/9  
14 53536
 ด.ญ.ธัญชนก    บุญมาดี
1/9  
15 53730
 ด.ช.ชลชาสน์    อุ่นผไทธาร
1/1  
16 53972
 ด.ช.ศุภกร    เงินประมวล
1/2  
17 53442
 ด.ญ.พัชรวี    มังทา
1/3  
18 53436
 ด.ญ.ชุติกาญจน์    สายธารวนาวาส
1/4  
19 53459
 ด.ญ.ปราณปรียา    บัวตูม
1/5  
20 54063
 ด.ช.กิตติภพ    ใบเหลือง
1/5  
21 53455
 ด.ช.ศุภวิชญ์    ชัยพันธุ์
1/6  
22 53553
 ด.ช.โพชฌงค์    วิริยะตระกูลธร
1/7  
23 53485
 ด.ญ.สุภาวรัตน์    ขวัญคีรี
1/8  
24 53758
 ด.ช.ศิระ    กาญจนมุสิก
1/8  
25 54095
 ด.ญ.หัตถ์ชนก    พจนเสนี
1/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน