โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  SMART SCOUT YRC       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชิต สอาดล้วน
สถานที่เรียน :  ห้องลูกเสือ อาคาร 10 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:20:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53339
 ด.ช.พุทธคุณ    สกุลมาศ
1/1  
2 52068
 เด็กชายณัฏฐชัย    ลิมปิสวัสดิ์
3/6  
3 52110
 เด็กชายอัจฉริยะ    ธีระวาสน์
3/6  
4 52138
 เด็กชายวุฒิพงษ์    ศรีสุวรรณ
3/6  
5 52164
 เด็กชายธนวรรธน์    ประทุมทอง
3/6  
6 52181
 เด็กชายนพวัฒน์    ตระกูลจันทร์แดง
3/6  
7 52199
 เด็กชายไกรวิชญ์    วีรวิทย์ชัย
3/6  
8 52270
 เด็กชายธีรวัจน์    วงศ์ปกรณ์คม
3/6  
9 52497
 เด็กชายเทวราช    จันวิลัย
3/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน