โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักสถาปนิก      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูประเทือง ใจแก้ว
สถานที่เรียน :  อาคารเรียน12 ห้อง1241 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:56:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน