โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  แอปพลิเคชันน่ารู้      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์
สถานที่เรียน :  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1025 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:47:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54047
 นายปวริศร์    สิทธิสอน
4/12  
2 54007
 นายวิชชากร    คำใจ
4/11  
3 54081
 นายธนินโชตน์    ปวงพรพิพัฒน์
4/10  
4 53262
 นายก้องเกียรติ    ม่วงผล
5/12  
5 53194
 นายนวกร    พาจรทิศ
5/3  
6 53134
 นายเจตดิรก    สุวรรณบงกช
5/3  
7 52744
 นายกันตพงศ์    วงศ์สุวรรณ
5/3  
8 52697
 นายอมเรศ    สมหวัง
5/3  
9 50488
 นายณัฏฐภูมิ    แสงแก้ว
5/3  
10 50401
 นายณฐพัชร์    นรณภัทรเศรษฐ์
5/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน