โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายพัทธยากร บุสสยา
สถานที่เรียน :  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 , สนามฟุตบอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:03:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51204
 น.ส.นิชาวีร์    โสภิญญา
4/6  
2 51601
 นายนภสินธุ์    ปั้นกำไร
4/10  
3 53600
 นายปัณณวัฒน์    จันทร์นวล
4/10  
4 53797
 นายวีรภัทร์    อารีราษฎร์
4/10  
5 53864
 นายสิรวิชญ์    อุ่นจัน
4/10  
6 51170
 นายภูชิต    ยี่หว่า
4/11  
7 51248
 นายวรัชญ์ชานนท์    หวานเสียง
4/11  
8 51258
 น.ส.ทิพยนารี    ภูเขา
4/11  
9 51392
 นายภาคิน    แสนมงคล
4/11  
10 51431
 นายสราวุฒิ    กองสิน
4/11  
11 53632
 นายสิรวิชญ์    ศรีวงค์
4/11  
12 54007
 นายวิชชากร    คำใจ
4/11  
13 51531
 นายบุญยวีร์    บุญรสศักดิ์
4/10  
14 51525
 นายสุรภพ    ชมนิสัย
4/10  
15 51547
 นายภวิศ    สุขสมบูรณ์
4/6  
16 53566
 นายพงศภัค    อภิชัย
4/6  
17 53627
 นายวรภัทร    ปินชัย
4/6  
18 50985
 นายรัชกฤช    โมจมสิน
4/8  
19 50990
 น.ส.ศุภลักษณ์    เช้าโต
4/8  
20 53617
 นายวงศพัทธ์    วิชา
4/8  
21 53620
 นายภูมิพัฒน์    รัตนวัฒน์
4/8  
22 51337
 นายนักรบ    สารทอง
4/9  
23 53606
 นายปภิณพิทย์    ใจน่าน
4/9  
24 50978
 นายอัครพล    มานารัตน์
4/10  
25 51119
 นายศุศรุษย์    ตาคำ
4/10  
26 50974
 นายมัชฌิมา    ขำเนตร
4/12  
27 51167
 นายปัณณวัฒน์    สัมพันธ์กิจ
4/12  
28 51206
 นายนัฐวรรธ    กองพล
4/12  
29 50930
 นายปภังกร    ปัญญาราช
4/16  
30 51034
 นายศุภสิน    กองศรี
4/16  
31 51188
 นายสุวิจักขณ์    ธนัยนพรัตน์
4/16  
32 51203
 น.ส.วรกานต์    มณีลดา
4/16  
33 53907
 นายวรเมธ    วงค์กิติ
4/16  
34 51221
 นายอินทนนท์    อินทรศรี
4/17  
35 51312
 นายภูมิพัฒน์    วิเศษคุณ
4/17  
36 51423
 นายวิริยากร    สุวรรณมงคล
4/17  
37 53569
 นายพลาธิป    สินธุวณิก
4/17  
38 53581
 นายนิธิกร    เรือนงาม
4/17  
39 53591
 นายพลวรรธน์    กิ่งก้าน
4/17  
40 53988
 นายปราชญ์    วิลาวัลย์
4/15  
41 51419
 นายอรรถ    เกิดนาค
4/15  
42 51355
 นายพร้อมรัก    ยี่เมา
4/12  
43 51369
 นายนภัสกร    ขันตี
4/12  
44 51413
 นายยุทธวีร์    นาคำ
4/12  
45 51420
 นายพอเพียง    แสงคำเฉลียง
4/12  
46 54047
 นายปวริศร์    สิทธิสอน
4/12  
47 54073
 นายภูริเดช    ตั๋นแก้ว
4/12  
48 51249
 นายพลศรุต    อินต๊ะขัติ
4/13  
49 53594
 น.ส.วิลาสินี    สายนำพล
4/13  
50 51430
 นายภัทรพล    กาลันสีมา
4/14  
51 51152
 นายนิธิภูพันธ์    ปารมีชยานันท์
4/15  
52 51309
 นายภูดิศกุล    ประเสริฐพงค์
4/15  
53 53675
 น.ส.ธัญญารักษ์    ตูเปี่ยง
4/17  
54 51245
 นายพิชญุตม์    ณ ลำพูน
4/2  
55 51121
 นายภูมินทร์    แสนแปง
4/3  
56 50973
 นายเอื้ออังกูร    ลิ่มสุวรรณ
4/3  
57 50955
 นายอริยะกร    แก้วเหลี่ยม
4/3  
58 53813
 นายรชต    ทามา
4/2  
59 51679
 นายสัภยา    ขัติรัตน์
4/2  
60 51246
 นายภัทรพงค์    คำวงษ์
4/2  
61 51192
 นายนภัสดล    จำปา
4/2  
62 51068
 นายวงศ์วรรธน์    พงค์จินะ
4/2  
63 51010
 นายปัณณวัฒน์    วงษ์แก้วจันทร์
4/2  
64 51574
 นายสุวิจักขณ์    ชมถิ่น
4/1  
65 51505
 น.ส.ปวริศา    สมหวาน
4/1  
66 51379
 นายอภินันท์    สุมนวัฒนกุล
4/1  
67 51177
 นายสิริราช    ยานะ
4/1  
68 51166
 นายเมย์ภาวินท์    บุราณ
4/1  
69 51120
 นายภูมิพัฒน์    พูลสวัสดิ์
4/1  
70 51011
 นายศิริชาติ    บุตรดีขันธ์
4/1  
71 51572
 น.ส.ปภัสรา    ชื่นแสง
4/15  
72 51319
 นายรัชพล    เถาสุวรรณ์
4/3  
73 51393
 นายปฏิภาณ    เสริมเกษม
4/3  
74 50977
 นายพงษ์มนัส    ปันคำ
4/5  
75 51247
 นายวาเม    สิงหพันธุ์
4/5  
76 51615
 นายนราวิชญ์    คำไฝ
4/5  
77 52299
 นายพงษ์ชนก    บุญเป็ง
4/5  
78 51003
 นายพงศกรณ์    พิมสาร
4/6  
79 51058
 นายภูธิต    ไชยวงค์
4/6  
80 51074
 นายวสุพล    เค้าฝาย
4/6  
81 51114
 นายวรวัช    วันเพ็ญ
4/6  
82 50923
 นายภูเบศ    รัตนวรรณี
4/5  
83 53852
 นายอภิภู    จินต์ศศิวิมล
4/4  
84 51548
 นายปฏิพัทธ์    แอคำ
4/4  
85 51552
 นายอชิระ    โนสัก
4/3  
86 53596
 นายศุภากร    เนินทราย
4/3  
87 53652
 นายปองคุณ    โชคชัยผาสุข
4/3  
88 51254
 นายวรพล    แสงโรจน์
4/4  
89 51297
 นายนราวิทย์    วงค์คำ
4/4  
90 51338
 นายวรธนพ์    นุกาศ
4/4  
91 51665
 นายรัฐมนตรี    เมาเตจา
4/3  
92 50236
 นายปัณณธร    แสนชมภู
5/7  
93 50457
 นายบุญญพัฒน์    สุธาชัย
5/6  
94 50219
 นายปัญวัฒน์    พิริยะวรคุณ
5/5  
95 50012
 นายอติกานต์    อินทร
5/5  
96 50003
 นายสิทธิโชค    สุวรรณโยธี
5/5  
97 50647
 นายภูริช    มีสมโรจน์
5/4  
98 50810
 นายภูรี    ปัญโญใหญ่
5/7  
99 50024
 นายวรฤทธิ์    ขันพา
5/9  
100 50263
 นายสรรพสิน    ศรีกุณะ
5/10  
101 50400
 นายศุภวัชร์    ดำชมทรัพย์
5/11  
102 50453
 นายวสวิศว์    ชัมพูนทะ
5/11  
103 50112
 นายพสิษฐ์    จรัสรัตนมงคล
5/15  
104 50464
 นายวิวิศน์ อบิเชค    กูนิ
5/15  
105 50052
 นายสิรวิชญ์    ปันทะสิทธิ์
5/2  
106 50752
 นายราชินทร์    ริลา
5/11  
107 49746
 นายภูริวรรธน์    เหลืองอรุณ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 107 คน