โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายพัทธยากร บุสสยา
สถานที่เรียน :  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 , สนามฟุตบอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:18:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน