โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YC เพื่อนที่ปรึกษา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย, ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว อาคาร 7 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:51:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53476
 ด.ญ.เมธาวี    ปันจันทร์
1/13  
2 53776
 ด.ญ.ชัญญานุช    เงินแก๊ง
1/3  
3 53330
 ด.ญ.ธนพร    อินทรัตน์
1/4  
4 53834
 ด.ช.นฤปนาถ    คำยศ
1/5  
5 53423
 ด.ญ.นพาขวัญ    จอมแปง
1/6  
6 53800
 ด.ญ.ลักษิกา    ทิพย์ใจภา
1/6  
7 53516
 ด.ญ.ขวัญตระกูล    มนทนม
1/10  
8 54045
 ด.ญ.เพ็ญพิมล    สะปู
1/12  
9 53567
 ด.ญ.กัลยารัตน์    ร้อยจันทร์
1/11  
10 53713
 ด.ญ.อันนา    รัตรสาร
1/11  
11 53893
 ด.ญ.สมิตานัน    บุญลอย
1/11  
12 54046
 ด.ญ.พีรดา    ช่วยบำรุง
1/11  
13 53456
 ด.ญ.วรินรำไพ    กันธะคำ
1/13  
14 52850
 เด็กหญิงพิชญธิดา    พุ่มพวง
2/11  
15 52689
 เด็กหญิงรมณ    สุริยะวงศ์
2/11  
16 53085
 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    กันยานะ
2/3  
17 52894
 เด็กหญิงกชวรรณ    ลุงช่วย
2/13  
18 53039
 เด็กหญิงพลอยสวย    วนรัตน์
2/13  
19 53077
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สามพญา
2/13  
20 52761
 เด็กหญิงกมลมาศ    กลางประพันธ์
2/14  
21 52625
 เด็กชายวัฒนา    เศรษฐีธาดา
2/11  
22 52555
 เด็กหญิงนภัสสร    ชัยเขียว
2/11  
23 52923
 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    สุวรร์ธร
2/8  
24 52927
 เด็กหญิงชมพูนุช    สถาพรพันธ์
2/6  
25 52862
 เด็กหญิงภิชญา    กระโจมทอง
2/6  
26 53295
 เด็กชายกฤษณ์พิรัช    จิณณ์ศรีเกตุ
2/3  
27 53241
 เด็กหญิงปาลิตา    จิตรหัสต์ชัย
2/3  
28 53217
 เด็กหญิงภทรมน    ท่างาม
2/3  
29 53205
 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์    บุญมาปะ
2/3  
30 53101
 เด็กหญิงชุติมณฑน์    ธิวงค์
2/3  
31 53054
 เด็กหญิงรุ่งธิดา    สุขใจ
2/3  
32 52962
 เด็กหญิงพิชญธิดา    มณีวรรณ
2/3  
33 52961
 เด็กหญิงอนรรฆณัฏฐา    มูลแก้ว
2/3  
34 52950
 เด็กหญิงมนัสนันท์    นันทนพินิจกุล
2/3  
35 52890
 เด็กหญิงนับเงิน    อ่อนปรีดา
2/3  
36 52880
 เด็กชายณัฐชานนท์    กูน๊ะ
2/3  
37 53228
 เด็กหญิงณลานนา    สุตันตานนท์
2/6  
38 53177
 เด็กหญิงกัญญาณัช    ถาติด
2/7  
39 53096
 เด็กหญิงมุกตะวัน    เจนชัย
2/7  
40 52918
 เด็กหญิงพิชามญชุ์    ปัญทะโชติ
2/7  
41 52901
 เด็กหญิงกมลนัทธ์    มูลหล้า
2/7  
42 52765
 เด็กหญิงชมพูเนกข์    กิตติเจริญวิทย์
2/7  
43 52147
 เด็กหญิงสุพฤกษา    มือแข็ง
3/12  
44 51768
 เด็กหญิงฐิติวรดา    ศรีสม
3/11  
45 51903
 เด็กหญิงภัควลัญช์    เรืองสรณะรัตน์
3/11  
46 51933
 เด็กหญิงธัญจิรา    วิยะ
3/11  
47 51959
 เด็กชายปภังกร    ปาละโมงค์
3/11  
48 51983
 เด็กชายบรรณวัฒน์    บรรเรียนกิจ
3/11  
49 52220
 เด็กหญิงเจน เอไลช่า    มานูเอล
3/11  
50 52169
 เด็กหญิงพลอยสวย    ปัญญาไว
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน