โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/11      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวชลดา สุมา, นายกุลชาติ ชัยมงคล
สถานที่เรียน :  1328 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 13:06:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49216
 นางสาวโยธกาญจน์    ทะนันไชย
6/11  
2 52402
 นายอินทนนท์    ใจวงค์
6/11  
3 52425
 นางสาวภคพร    อุตระแจ้
6/11  
4 52435
 นายพิจเศษฎ์    ทานาราช
6/11  
5 52447
 นางสาวญาณิณ    ปินตา
6/11  
6 52450
 นางสาวอนันดา    ชัยมงคล
6/11  
7 52458
 นางสาวณัฐณิชา    ปันทสกุลชัย
6/11  
8 52489
 นางสาวปิยลักษณ์    ฤทัยงามยิ่ง
6/11  
9 52490
 นางสาวนริศรา    คล้ายวงศ์
6/11  
10 52337
 นางสาวรัชดาภรณ์    ชัยชมภู
6/11  
11 52332
 นายสิทธิศักดิ์    สุทธิ
6/11  
12 51844
 นางสาวศุภาพิชญ์    ยันตรีสิงห์
6/11  
13 49233
 นางสาวฐิตารีย์    ออมสิน
6/11  
14 49257
 นางสาวบัวชมพู    หลวงยศ
6/11  
15 49283
 นางสาวญาณิสา    ยอดสอน
6/11  
16 49569
 นายพิชญะ    จรรยาโชติณรงค์
6/11  
17 49703
 นายเพชรพัณณาศีส    น้อยนางจม
6/11  
18 49940
 นางสาวนฤภร    ไชยเวียงแก้ว
6/11  
19 49943
 นางสาววรินทร์ฑิรา    ทองคำ
6/11  
20 51831
 นางสาวภัคกิรณา    กันทาทอง
6/11  
21 52491
 นางสาวพิชญ์สินี    แว่นจันทร์
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน