โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(เกาหลีใต้) (รหัส classroom o2egefl )      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจินตรา ร่มโพธิ์
สถานที่เรียน :  724 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:51:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน