โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/16      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางวิรัชนี มาทันตัง/นางณัชชา อินทร
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/16 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:43:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49251
 เด็กหญิงทักษอร    ยาบุญนะ
6/16  
2 51887
 นางสาววรัชพร    รอดสีเสน
6/16  
3 51798
 นางสาวชีปา    กุมาร
6/16  
4 51712
 นางสาวกรกรานต์    นาทอง
6/16  
5 49755
 นางสาวพิชญ์สินี    ชื่นสันติสุข
6/16  
6 49745
 นางสาวจินต์จุฑา    จันทะกี
6/16  
7 49641
 นางสาวกมนนัทธ์    พงษ์สุวรรณ
6/16  
8 49636
 นายชณาณล    พึ่งธรรม
6/16  
9 49631
 นางสาวปิติกานต์    ใจเรือน
6/16  
10 49597
 นางสาวขวัญข้าว    เมืองเล็น
6/16  
11 49588
 นางสาวแคสสิดี้    เหลียง
6/16  
12 49587
 นายภานุวัฒน์    สงคราม
6/16  
13 49570
 นายพีรวิชญ์    ต๊ะปัญญา
6/16  
14 49503
 นางสาววิวรรณ    วิชิตสงคราม
6/16  
15 51995
 นางสาวพรรษชล    อุตวัฒน์
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน