โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ตะกร้อYRC      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูศุภชาติ
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:25:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51576
 นายณฐนน    ตาเมืองมูล
4/11  
2 51189
 นายชยลักษณ์    โพธิ์เจริญ
4/6  
3 50977
 นายพงษ์มนัส    ปันคำ
4/5  
4 53813
 นายรชต    ทามา
4/2  
5 49254
 นางสาวพิมชญา    อินชัย
5/12  
6 50254
 นางสาวโศรดาพร    วงศ์วาร
5/12  
7 50725
 นายพีรวิชญ์    บัวผัดสอน
5/12  
8 50804
 นางสาวพิมพ์ชนก    จินะนา
5/13  
9 50009
 นางสาวนัยน์ภัค    เรืองเดชณรงค์
5/15  
10 50265
 นายเดชภณ    พิทยารักษ์
5/15  
11 50798
 นายนราวิชญ์    จอมมณี
5/15  
12 53235
 นางสาวสุทธิกานต์    บุญเรืองศรี
5/11  
13 50877
 นางสาวลัฏฐิกา    หอมเดช
5/11  
14 50012
 นายอติกานต์    อินทร
5/5  
15 50096
 นายจักรภัทร    จิระยั่งยืน
5/5  
16 50101
 นายศุภกร    บำรุงศรี
5/5  
17 50102
 นางสาวณัฐณิชา    รัตนตรัย
5/5  
18 50219
 นายปัญวัฒน์    พิริยะวรคุณ
5/5  
19 50477
 นายนนทิวากร    กวงแหวน
5/5  
20 53274
 นางสาวชัญญาภัค    คำภิระ
5/5  
21 50066
 นายคณวรรธณ์    บุญเรือง
5/10  
22 50073
 นายชวนากร    ตะยะพงค์
5/10  
23 50404
 นางสาวฐาณิภา    พิพัฒน์วรพร
5/11  
24 50647
 นายภูริช    มีสมโรจน์
5/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน