โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/6      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ , ครูชลธิชา พิกุลวรชัย
สถานที่เรียน :  อาคาร 13 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:11:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49188
 นางสาวจันทรจรัส    แซ่หลอ
6/6  
2 49984
 นางสาวอรณัญช์    บุญสม
6/6  
3 51882
 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์    ธัมมนิยามตา
6/6  
4 51996
 นางสาวกัญชนิกานต์    เหมยกาศ
6/6  
5 52251
 นายกิติกรณ์    ใจงาม
6/6  
6 52252
 นางสาวจรรยาลักษณ์    ประจำชอบ
6/6  
7 52346
 นางสาวศิรดา    ดีเลิศวุฒิกร
6/6  
8 52348
 นางสาวจิรัชญา    กันยา
6/6  
9 52358
 นางสาวสิริกร    แสงคำ
6/6  
10 52362
 นางสาวจันทร์จิรา    ลุงตาก
6/6  
11 52367
 นางสาวจิราภา    ตุละเสน
6/6  
12 52380
 นางสาวจินัทชา    ยารังษี
6/6  
13 52439
 นายทีบาร์    จาวรรณ์
6/6  
14 52442
 นางสาวจีรวรรณ    กัณธวงค์
6/6  
15 52444
 นางสาวญาณิศา    ธรรมานุพัฒน์
6/6  
16 52459
 นางสาวจิญชยา    เครือจันทร์
6/6  
17 49789
 นางสาวพิชญา    เวชสุคำ
6/6  
18 49729
 นางสาวมนต์สิชา    ไชยวงศ์
6/6  
19 49682
 นางสาวอัจฉริยา    ยืนยง
6/6  
20 49202
 นางสาววณิชยา    สิงห์แก้ว
6/6  
21 49220
 นางสาวกุลิสรา    มีสุข
6/6  
22 49249
 นายนรวีร์    เขตร์วัง
6/6  
23 49262
 นางสาวอัณชิษปารย์    ภาณุดิถีกุล
6/6  
24 49269
 นางสาวณัฐนันทน์    เกิดสุข
6/6  
25 49280
 นางสาวเบญญาภา    กุลกรพงศ์
6/6  
26 49317
 นางสาวกีรติกานต์    ชื่นสว่าง
6/6  
27 49507
 นางสาววิลาสินี    บุญเติง
6/6  
28 49537
 นางสาวนภัสนันท์    มานุษยานนท์
6/6  
29 49549
 นางสาวกัญญาวีย์    ศรีแท่นแก้ว
6/6  
30 49559
 นายจารุพัฒน์    บุญชุ่มใจ
6/6  
31 49577
 นายนวพล    เทพขาว
6/6  
32 49603
 นางสาวพิชชาพร    แก้วมะลิวงค์
6/6  
33 49643
 นางสาวจิรภิญญา    อภิชัย
6/6  
34 49670
 นางสาวกานต์ธิดา    นันทขว้าง
6/6  
35 52504
 นางสาวจิณณ์ณิตา    อภิณหวัฒน์
6/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน