โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ไขความลับประวัติศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลชาติ ชัยมงคล
สถานที่เรียน :  ึ721 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:47:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50065
 นายวชิรวิชญ์    คำมา
5/11  
2 50400
 นายศุภวัชร์    ดำชมทรัพย์
5/11  
3 50752
 นายราชินทร์    ริลา
5/11  
4 53187
 นายเพชรร้อย    ปานประสิทธิกุล
5/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน