โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Badminton Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Rene Saromines
สถานที่เรียน :  สนาม วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:33:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53881
 ด.ญ.กิ่งภัช    ศิริประทุม
1/14  
2 53768
 ด.ญ.กิตติลิลน์    กิติศรีวรพันธุ์
1/14  
3 53524
 ด.ช.ธนัท    จำเริญวงศ์
1/2  
4 52568
 เด็กชายณฐรัช    ขัตธิ
2/1  
5 52567
 เด็กหญิงปัณฑารีย์    พากเพียร
2/14  
6 53255
 เด็กชายจิรวัฒน์    ปัญญาโน
2/2  
7 52679
 เด็กชายรัฐศาสตร์    อิ่นคำ
2/2  
8 52639
 เด็กชายศุภวิชญ์    โอโกชิ
2/2  
9 52588
 เด็กชายณฐพร    สมสกีสิทธิ์
2/2  
10 52604
 เด็กชายสรวิชญ์    จินาวงค์
2/1  
11 52600
 เด็กชายสรวิชญ์    ชัดเจน
2/1  
12 52733
 เด็กชายคณพศ    อัครสุริยพันธุ์
2/1  
13 52787
 เด็กชายภูวดล    ขุนงามขำ
2/1  
14 52582
 เด็กหญิงอัญชิษฐา    รัชอินทร์
2/2  
15 52583
 เด็กหญิงอาณัญชา    รัชอินทร์
2/2  
16 51979
 เด็กหญิงกิ่งแก้ว    เอสันเทียะ
3/14  
17 51961
 เด็กหญิงสหฤทัย    ใจจิตร
3/14  
18 51911
 เด็กหญิงธัญชนก    สุภา
3/14  
19 51780
 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน    สันกลกิจ
3/14  
20 51778
 เด็กหญิงเมธาพร    บุญปภังกร
3/14  
21 51902
 เด็กหญิงชนาภัทร    แป้นไทย
3/2  
22 51898
 เด็กชายนรากร    ฝั้นอ้าย
3/2  
23 51824
 เด็กหญิงพรอุมา    วิสฤตไพศาล
3/2  
24 51955
 เด็กหญิงธาดาทิพย์    เที่ยงศักดิ์อนุกุล
3/1  
25 51774
 เด็กหญิงปานชีวา    ยำ
3/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน