โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:47:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53356
 ด.ช.ศุภสัณห์    อุตสาหปัน
1/12  
2 53650
 ด.ญ.วริสา    หว่านผล
1/6  
3 53387
 ด.ญ.พรกนก    สิงหธนากร
1/6  
4 53487
 ด.ญ.รมิตา    ขุนทอง
1/5  
5 53342
 ด.ญ.ฌานรัศม์    รัตนคีรี
1/5  
6 53344
 ด.ช.ระพีภัทร์    ปันใจแก้ว
1/4  
7 53700
 ด.ญ.ปภาดา    ทัศนสุวรรณ
1/3  
8 53296
 เด็กหญิงสุพิชญนันท์    เมืองใจ
2/3  
9 53097
 เด็กหญิงภัทราภรณ์    มิ่งขวัญ
2/6  
10 52867
 เด็กชายก้องภพ    สุวรรณา
2/4  
11 52518
 เด็กชายชวพล    ปรีชาเจิดศรี
2/5  
12 52883
 เด็กชายชัยวัฒน์    พินิจวงษ์
2/13  
13 53035
 เด็กหญิงศิริวรรณ    ดวงมา
2/5  
14 53045
 เด็กชายกฤตเมธ    ศรีลา
2/5  
15 53048
 เด็กชายศกานต์    ตาวงค์
2/6  
16 52134
 เด็กชายภูวนัย    ใจใส
3/3  
17 52267
 เด็กชายปฏิกาญจน์    หลุยจำวัล
3/13  
18 52171
 เด็กหญิงทาริกา    ปินตา
3/12  
19 52207
 เด็กหญิงกัญญรัตน์    สินธุชัย
3/7  
20 52074
 เด็กชายนพรัตน์    อินทวงศ์
3/5  
21 52265
 เด็กชายธรรมภูมิ    รินแก้ว
3/3  
22 52400
 เด็กหญิงวริสรา    มูลสม
3/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน