โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนต์(Head Heart)       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูภานุพันธุ์ ขันธะ
สถานที่เรียน :  อาคาร7 ห้อง 721 หรือ 723 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:34:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53962
 ด.ญ.ปวริศา    สุภานุสร
1/10  
2 53815
 ด.ญ.เปมิกา    ปานต๊ะระษี
1/10  
3 53784
 ด.ช.ศิวดล    เสมอใจ
1/10  
4 53538
 ด.ช.ธรรศ    ขัดผาบ
1/9  
5 53645
 ด.ญ.ปิยะนัท    ทองสุข
1/4  
6 53391
 ด.ญ.พิชญาภา    ภัทรางกุล
1/4  
7 52988
 เด็กหญิงพิมพ์จิรัชยา    อุดมศุภกานต์
2/6  
8 52996
 เด็กหญิงสุกัญญา    วิกิจสร้างสรรค์
2/6  
9 53001
 เด็กหญิงปภัสสร    ด้วงเงิน
2/6  
10 53013
 เด็กหญิงรมิตานันท์    คงทัน
2/6  
11 53071
 เด็กชายณัฏฐกานท์    รานา
2/12  
12 53016
 เด็กหญิงโมทนาพร    กันธิพันธิ์
2/13  
13 51863
 เด็กชายเมตาธาร    ดอกชิต
3/7  
14 52212
 เด็กหญิงไอรดา    รังสาคร
3/13  
15 52210
 เด็กหญิงเอมิกา    สุปัญญา
3/13  
16 51982
 เด็กชายนันทพัฒน์    รอดรักษ์
3/10  
17 51855
 เด็กชายณัฐชนน    สุริยา
3/7  
18 51752
 เด็กชายนวดล    บุญจันทร์ต๊ะ
3/10  
19 52027
 เด็กชายอภิสิทธิ์    กิตติชัยยะ
3/7  
20 51838
 เด็กชายภัคพล    สีแดง
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน