โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Healthy online      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐริณทร์ , ครูกาญจนา
สถานที่เรียน :  ชั้น 1 อาคาร 10 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:53:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน