โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  I Love Chem.      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูนัฐยา ทองจันทร์
สถานที่เรียน :  ตึก 4 อาคารวิทยาศาสตร์ (เคมี) วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:23:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51226
 นายนาธาน    แวอุมาร์
4/10  
2 51336
 นายธนวัฒน์    อัมสัย
4/10  
3 51628
 นายฮัมดาน    กลีบจำปา
4/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน