โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English Time      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา สว่างวัล
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:54:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53708
 ด.ญ.กัญญณัท    งามจรัสธรรม
1/1  
2 53363
 ด.ช.จิรภัทร    กุลบุตร
1/8  
3 53465
 ด.ญ.ปุณญิศา    กุณะแสงคำ
1/8  
4 53983
 ด.ญ.ธนาภัทร์    เพชรนิล
1/9  
5 53989
 ด.ญ.พิชามญชุ์    แสนยศ
1/9  
6 54023
 ด.ช.ชวนากร    แก้วใสยะ
1/10  
7 53671
 ด.ช.ณัฐภาค    บุญประดับพร
1/11  
8 53720
 ด.ญ.ภัทรมล    ใจน้อย
1/11  
9 53741
 ด.ญ.ลฎาภา    กองแก้ว
1/11  
10 53871
 ด.ญ.ปริยากร    แซ่กือ
1/11  
11 53562
 ด.ช.ธเนศ    นันติ
1/12  
12 53734
 ด.ญ.ณรัณกร    ทองอุ่น
1/7  
13 53646
 ด.ช.กิตติพิชญ์    ทาชมภู
1/7  
14 53364
 ด.ญ.พรรณวรท    ยาวิชัย
1/7  
15 53742
 ด.ญ.ฐิติวรดา    ปัญญาเตมีย์
1/1  
16 53979
 ด.ช.ภูมิรพี    หลวงแสนแก้ว
1/2  
17 53454
 ด.ญ.นันท์นภัส    ราชตา
1/3  
18 53488
 ด.ญ.กัญญาณัฐ    อินทรสุวรรรณ
1/3  
19 53667
 ด.ญ.ปวิชญา    จันต๊ะมงคล
1/3  
20 53794
 ด.ญ.พลอยปภัส    พงษ์ภมร
1/3  
21 53927
 ด.ญ.รมตี    อภิวงค์
1/3  
22 53787
 ด.ญ.ภาวิตา    ทิพย์สิงห์
1/4  
23 54033
 ด.ช.ศุภณัฐ    คำสุรีย์
1/4  
24 53407
 ด.ช.สิรวิชญ์    อินชัย
1/5  
25 53441
 ด.ญ.ทิฆัมพร    โยทานัน
1/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน