โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน ม.5      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูเอนก เป็งมูล
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน ชั้น 1 อาคาร 10 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:53:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50062
 นางสาวกมลลักษณ์    คณะฝั้น
5/1  
2 50693
 นางสาวกุลนันท์    มณีขัติย์
5/8  
3 50708
 นางสาวศุภกาญจน์    จอมแปง
5/8  
4 50788
 นางสาวกัญญ์วรา    มีสุข
5/8  
5 50793
 นายนพวิชย์    ขวัญรอด
5/8  
6 50812
 นางสาวชนิกานต์    ไชโยกาศ
5/8  
7 50006
 นางสาวศรัณย์รพี    เหล็กยอง
5/9  
8 53159
 นางสาวศิรัญญิการ์    จินะใจ
5/9  
9 50645
 นางสาวดากานดา    พูลผล
5/11  
10 50456
 นางสาวปิ่นมนัส    เจริญศรีคีรีชัย
5/13  
11 50612
 นางสาวพิมธาดา    วงเวียน
5/14  
12 53140
 นางสาวโยษิตา    วงค์สุวรรณ
5/7  
13 50459
 นางสาวพิชญาภา    ศิริป้อม
5/7  
14 50037
 นางสาวธนัญชนก    พรหมวนิช
5/7  
15 50672
 นางสาวอาจารีย์    อ่อนฉ่ำ
5/1  
16 50689
 นางสาวนภัส    โกสินทรานนท์
5/1  
17 50710
 นางสาวณัฐธีรกมล    บุญมี
5/1  
18 50781
 นางสาวจุฑารัตน์    เพียรพิเศษ
5/1  
19 50893
 นางสาวสุพิชฌาย์    จองคำ
5/1  
20 52558
 นางสาวกิตติมา    สลีอ่อน
5/1  
21 50234
 นางสาวปัญญ์ชลี    วิมล
5/2  
22 50438
 นางสาวณภัทรสิริ    ไตรเดช
5/2  
23 52539
 นางสาวธัญวรัตม์    ยารังษี
5/6  
24 52667
 นางสาวณัฐณิชา    จันทร์ต้าว
5/6  
25 50861
 นางสาววิรมย์รินทร์    เฮงหวาน
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน