โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สนุกคิด คณิตศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ
สถานที่เรียน :  531 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:46:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53712
 ด.ช.ภพธนภณ    อำพันธ์ศรี
1/13  
2 53343
 ด.ญ.กุลรวี    ดีมูล
1/3  
3 54092
 ด.ช.เกรียงศักดิ์    เชาวนางกูร
1/7  
4 53514
 ด.ช.สาทิส    เกษสุวรรณ
1/8  
5 53473
 ด.ช.ญาณภัทร    สุทธกูล
1/10  
6 53348
 ด.ช.ชินดนัย    ภีระจิ่ง
1/11  
7 53435
 ด.ช.ปกรณ์ธรรม    สุยะคำ
1/11  
8 53525
 ด.ช.กฤตภาส    อมรชีวิน
1/11  
9 53884
 ด.ช.คชภพ    ทิพย์วิชัย
1/11  
10 53900
 ด.ญ.สิริยากร    อินทร์ทอง
1/11  
11 53482
 ด.ช.ธิติวุฒิ    อินทร
1/13  
12 52595
 เด็กชายกิตตินันท์    ปัญญาแก้ว
2/8  
13 52671
 เด็กชายธนภัทร    ลักขะณะคมณ์
2/11  
14 52715
 เด็กหญิงนภษภร    ศักดิ์ทอง
2/9  
15 52641
 เด็กหญิงวรกมล    พันธุ์ศิริ
2/10  
16 52643
 เด็กชายพงศ์ธร    วิพุธพงษ์
2/10  
17 52537
 เด็กชายอัชฌา    ปาลี
2/11  
18 52629
 เด็กชายปกป้อง    โยธินสิริวัฒนา
2/11  
19 52735
 เด็กหญิงอติพร    ไข่ทอง
2/11  
20 52020
 เด็กชายภูวิศ    วงศ์วรณ์
3/8  
21 52060
 เด็กหญิงกณิศา    เลิศปัญญาสกุล
3/4  
22 51723
 เด็กชายสดาพรรธ    วานิชจรัสกิจ
3/8  
23 51871
 เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์    บุญพรประเสริฐ
3/8  
24 51809
 เด็กหญิงพรรณปพร    คงชนะ
3/9  
25 51912
 เด็กชายศุภกฤต    สารวัตร
3/8  
26 52042
 เด็กชายจิรภัทร    กันทวงค์
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน