โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/14      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
สถานที่เรียน :  อาคาร13 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:44:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49168
 นางสาวปุณยวีร์    มะลิทอง
6/14  
2 49846
 นางสาวชนกนันท์    เรือนก้อน
6/14  
3 49889
 นางสาวชนัญชิตา    จันทร์สม
6/14  
4 49904
 นางสาวนทีทิพย์    ยศสุพรหม
6/14  
5 49907
 นางสาวเขมิกา    มอญแสง
6/14  
6 49951
 นางสาวชุติมา    สิริกันยาธรรม
6/14  
7 50555
 นางสาวพอเพียง    จองปุ๊ก
6/14  
8 51382
 นางสาวพรพิมล    ชุ่มอินทรจักร์
6/14  
9 51794
 นางสาวกุลณัฐ    ดีพุ่ม
6/14  
10 51832
 นางสาวพลอยฟ้า    ยาบัว
6/14  
11 52330
 นางสาวชมพูนุท    เป็งธินา
6/14  
12 52395
 นางสาวปทิตตา    หอมชื่น
6/14  
13 52438
 นางสาวกัญญพัชร    สุนทรามระ
6/14  
14 49807
 นางสาวอนันตญา    ศรีคำสุข
6/14  
15 49742
 นายฐนาพันธ์    อินทานุวัฒน์
6/14  
16 49186
 นางสาวสิปางฉัตรวี    เจริญเดชาวงศ์
6/14  
17 49201
 นางสาวกัลยวรรธน์    นุ่นสำลี
6/14  
18 49208
 นางสาวกชกร    เกษมเลิศตระกูล
6/14  
19 49256
 นางสาวญาณิน    กวางอุเสน
6/14  
20 49265
 นางสาวเฌอวรัญญ์    อ่องแก้ว
6/14  
21 49301
 นางสาวสพัชญ์นันทน์    โชติญาณปิติ
6/14  
22 49334
 นางสาวสโรฌา    เชื่อมสกุล
6/14  
23 49528
 นายศิริชัย    ทรงธนาวุฒิ
6/14  
24 49540
 นางสาวรุจิรา    น่าชม
6/14  
25 49542
 นางสาวร้อยแก้ว    เขื่อนแก้ว
6/14  
26 49734
 นางสาวสุชานันท์    วงค์แสงรัตน์
6/14  
27 49736
 นางสาวสุทธิภรณ์    หงษ์ทอง
6/14  
28 52446
 นางสาวสุพิชฌาย์    พีรจิตวรกุล
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน