โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กอล์ฟ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายสุรชัย พฤกษาสกุล
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาหน้าตึกยุพราช วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:13:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53745
 ด.ญ.พิรามลณ์    พันธุ์ช่วย
1/9  
2 53558
 ด.ช.ณภัทร    คีรีคุปต์ปกรณ์
1/9  
3 53412
 ด.ช.พสุ    พิกุลทอง
1/5  
4 52897
 เด็กชายปฏิพล    พิชัย
2/5  
5 54083
 เด็กชายชณัฐไท    อังศุธนสมบัติ
2/1  
6 52612
 เด็กชายกฤษณ์    จาวขจร
2/10  
7 53285
 เด็กชายจิรทีปต์    เตปา
2/8  
8 52891
 เด็กชายณัฐพัชร์    อนันต๊ะ
2/8  
9 52948
 เด็กชายณัฐดนัย    เตชาติ
2/5  
10 52963
 เด็กชายกวินส์    เพลัย
2/5  
11 53204
 เด็กชายชิษณุพงศ์    ใหม่คำหล้า
2/5  
12 52875
 เด็กชายมนภัทร    มีนาค
2/8  
13 52141
 เด็กชายวชิรวิชญ์    ชูวา
3/11  
14 52414
 เด็กหญิงจิรราภา    ใจทอง
3/6  
15 52408
 เด็กหญิงปริยากร    อินทรประสาท
3/6  
16 52223
 เด็กหญิงชนิกานต์    อูปสาร
3/6  
17 52198
 เด็กหญิงจิรัชยา    จันทร์หอม
3/6  
18 52197
 เด็กหญิงกัญญาพัชร    สรรพสิงห์
3/6  
19 52294
 เด็กชายอคร    อนุตรานุสรณ์
3/5  
20 52187
 เด็กชายพิชญ์    ทรัพย์มี
3/5  
21 52139
 เด็กชายภูมิปกรณ์    วงศ์ภาคำ
3/5  
22 52075
 เด็กชายภูดิศ    กันจินะ
3/5  
23 52047
 เด็กชายคณิติน    จิกยอง
3/5  
24 52261
 เด็กชายทักษ์    พานเพชรสุขุม
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน