โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาจีนหรรษา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูFu Bin
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:22:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53992
 ด.ช.จิรโชติ    เกาะลอย
1/12  
2 54068
 ด.ช.เอื้ออังกูร    กันธะตา
1/10  
3 53557
 ด.ช.ศุภฤกษ์    มาริ
1/9  
4 53500
 ด.ญ.ธีราดา    วันสม
1/7  
5 53497
 ด.ญ.ปาณิศรา    ชัยสุวรรณ
1/7  
6 53087
 เด็กหญิงปุญญพัฒน์    บวรพิพัฒน์พงศ์
2/13  
7 52957
 เด็กชายฐาปณพงษ์    ปัญญาฟู
2/13  
8 52627
 เด็กหญิงปานระพี    จันทรพงศ์
2/11  
9 52725
 เด็กหญิงอันนา    กาบแก้ว
2/10  
10 52662
 เด็กหญิงกชสรณ์    ชมสุนทร
2/8  
11 53086
 เด็กหญิงศศิรินทร์    เขื่อนแก้ว
2/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน