โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คลินิกคณิตศาสตร์ ม.5/12-15 ปีการศึกษา 2564      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่
สถานที่เรียน :  อาคารวชิระดารา ตึก 12 ห้อง 1248 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 13:58:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50253
 นางสาววริทธิ์นันท์    สงวนพงษ์
5/13  
2 53192
 นางสาววิชุลตา    จิระ
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน