โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : วิเชียร มหาพรหม
สถานที่เรียน :  ใต้ถุนอาคาร12 ข้างห้องฟิตเนส วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:04:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51423
 นายวิริยากร    สุวรรณมงคล
4/17  
2 51594
 นายจิรายุส    ปินใจ
4/7  
3 53887
 นายจิรัฎฐ์    โกไศยกานนท์
4/7  
4 51583
 นายภัคพล    ไชยนา
4/10  
5 51248
 นายวรัชญ์ชานนท์    หวานเสียง
4/11  
6 51258
 น.ส.ทิพยนารี    ภูเขา
4/11  
7 51294
 นายธนกร    คนขยัน
4/11  
8 51347
 น.ส.รัฐริกา    พงษ์คำมูล
4/11  
9 51392
 นายภาคิน    แสนมงคล
4/11  
10 51357
 นายนพนันท์    ศรีทุมมา
4/14  
11 51221
 นายอินทนนท์    อินทรศรี
4/17  
12 51095
 นายจักรภัทร    อุตโม
4/7  
13 51052
 นายกรณิศ    วงศ์เจริญ
4/7  
14 51552
 นายอชิระ    โนสัก
4/3  
15 50944
 นายฐิติพงศ์    คำนิมิตร
4/1  
16 51120
 นายภูมิพัฒน์    พูลสวัสดิ์
4/1  
17 51126
 นายปิยวัฒน์    อามกันทา
4/1  
18 51165
 นายธีร์ภาวินท์    บุราณ
4/1  
19 51166
 นายเมย์ภาวินท์    บุราณ
4/1  
20 51379
 นายอภินันท์    สุมนวัฒนกุล
4/1  
21 51591
 นายนราวิชญ์    กันทะสอน
4/1  
22 50960
 นายธนบดินทร์    ธรรมตา
4/2  
23 51621
 นายฐิติวุฒิ    รัตนปรานต์
4/2  
24 51506
 นายแก่นฝาง    แก้วสุพรรณ
4/3  
25 53115
 นายพัสกร    ขันแก้ว
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน