โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูนิตยา ศรีสุวรรณ์, ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์
สถานที่เรียน :  ห้อง323 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:01:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53378
 ด.ญ.พิทณภัทร    จองเซ
1/5  
2 53551
 ด.ญ.ณัฏฐ์ฑิภา    จุ่มแก้ว
1/10  
3 53707
 ด.ญ.ชนิตา    พฤกษ์ชินวร
1/10  
4 53781
 ด.ญ.ธัญวรัตม์    แซ่ยี
1/10  
5 54004
 ด.ช.เมธาสิทธิ์    วรุณพงศ์ปกรณ์
1/10  
6 54060
 ด.ญ.ศศิกร    ธเนศวร
1/10  
7 54085
 ด.ญ.ลักขิกา    ใจสดใส
1/10  
8 53493
 ด.ช.สุธิภัทร    ชาติทอง
1/11  
9 53725
 ด.ช.นนท์ฐวัฒน์    สาธุมนัสพันธุ์
1/13  
10 53849
 ด.ญ.รวินท์นิภา    อูทอง
1/13  
11 53336
 ด.ญ.อัยนา    อารี
1/15  
12 53460
 ด.ญ.นภัสวรรณ    ปาโน
1/15  
13 53673
 ด.ญ.ดนิตา    ผักหวาน
1/15  
14 53903
 ด.ญ.นันท์นภัส    ปาลี
1/15  
15 53533
 ด.ญ.กรองขวัญ    กันธปัญญา
1/10  
16 53491
 ด.ญ.กนกวรรณ    เมืองลือ
1/10  
17 53798
 ด.ญ.กัลยาพฤก    พรพรรณราย
1/5  
18 53948
 ด.ช.เวชพิสิฐ    เนตรวีระ
1/5  
19 53351
 ด.ช.วชรชัย    ใฝคำ
1/6  
20 53418
 ด.ช.กัณปศิษฐ์    สัยพันธุ์
1/6  
21 53803
 ด.ญ.จิรัชยา    มาลี
1/6  
22 53515
 ด.ช.รัชพล    มาประจักษ์
1/7  
23 53528
 ด.ช.กรวิชญ์    ต่ายทรัพย์
1/7  
24 53819
 ด.ช.ธยาน์วัฒน์    จิระอธิกุล
1/7  
25 53350
 ด.ญ.แพรพิไล    ภูมี
1/8  
26 53496
 ด.ช.กิตติคม    จองแก
1/8  
27 53559
 ด.ช.พชรพล    บุญธรรม
1/8  
28 53956
 ด.ช.ภาณุวีร์    คุณนา
1/8  
29 53755
 ด.ญ.พิชญมณ    อ้นบำรุง
1/9  
30 54013
 ด.ช.ชุติพนธ์    สุนทรานนท์
1/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน