โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-Math       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Jennifer E.Manuel,T.Yulia Ryakova
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:13:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51776
 เด็กชายณัฐพงศ์    ปัญญาแก้ว
3/1  
2 51854
 เด็กหญิงวรรษชล    วิเศษจุมพล
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน