โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศศิธร สุริยา, ครูจิรสุดา ธรรมรังษี
สถานที่เรียน :  ห้อง 723 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:37:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53993
 ด.ญ.ลภัสรดา    หิริรักษ์วัฒนกิจ
1/15  
2 53564
 ด.ช.ศิรวิทย์    ยาวิชัย
1/11  
3 53413
 ด.ช.สุรสีห์    ขำสงค์
1/11  
4 53806
 ด.ญ.ณัฐณิชา    วังสาคร
1/8  
5 53698
 ด.ญ.ภูริชดา    เพ็ชร์โรทัย
1/4  
6 52935
 นายคุณานนท์    เทพศิริ
2/6  
7 53055
 เด็กชายชิษณุพงศ์    ขันพล
2/12  
8 52799
 เด็กหญิงปาลิดา    ขันคำ
2/11  
9 52637
 เด็กชายวิญญ์    สุกันทา
2/11  
10 52844
 เด็กหญิงฐิติรัตน์    พรมจันทร์
2/8  
11 52802
 เด็กหญิงอรภิวรรณ    กันทะคำ
2/8  
12 52551
 เด็กหญิงภิมวรีย์    ดวงแดง
2/8  
13 52524
 เด็กหญิงจารุนิภา    นันทโภคิน
2/8  
14 53009
 เด็กชายแทนคุณ    สุขา
2/6  
15 52992
 เด็กชายเตชินท์    ลุงหล้า
2/6  
16 52727
 เด็กหญิงตวงพร    จุมาลี
2/8  
17 52755
 เด็กหญิงศศิลดา    ปัญญาน่าน
2/8  
18 52670
 เด็กชายวรดร    วงค์สิงหา
2/8  
19 52108
 เด็กชายสุกฤษฎิ์    พนมเวช
3/13  
20 52119
 เด็กหญิงสุชานันท์    สุวรรณไพโรจน์
3/13  
21 52157
 เด็กชายศศิสุกิจจ์    วงค์เสือ
3/13  
22 52159
 เด็กชายรัฐศาสตร์    ขัดแก้ว
3/13  
23 52174
 เด็กชายณัฐสิทธิ์    จันต๊ะตึง
3/13  
24 52176
 เด็กชายธีรภัทร์    คำรินทร์
3/13  
25 52211
 เด็กชายชลธิศ    บุญมาปะ
3/13  
26 52079
 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์    อิ่นแก้ว
3/13  
27 52069
 เด็กหญิงชญานิศ    ชัยเทพ
3/13  
28 52064
 เด็กชายชิษณุพงศ์    สีสะอาด
3/13  
29 52151
 เด็กหญิงรินรดา    พงษ์สุวรรณ
3/3  
30 52184
 เด็กหญิงปิยะธิดา    ปันกุย
3/3  
31 52260
 เด็กหญิงปพิชญา    โปทาสาย
3/3  
32 52383
 เด็กหญิงพัชร์ธมน    อธิกุลพิสิฐ
3/3  
33 52417
 เด็กหญิงณัฐฐิรา    สร้อยแก้ว
3/4  
34 52000
 เด็กชายเมธโชติ    ถึงกาศ
3/6  
35 52136
 เด็กชายวรพล    โพธิ
3/6  
36 51998
 เด็กหญิงชญานิศ    คงได้
3/7  
37 51722
 เด็กหญิงธัญชนก    โปธาคำ
3/8  
38 51749
 เด็กหญิงชลลดา    สวัสดี
3/8  
39 51834
 เด็กชายวรปรัชญ์    หวลหงษ์
3/13  
40 51990
 เด็กชายภูรี    พรหมเสน
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน