โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสาวิตรี อายุวรรณา
สถานที่เรียน :   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:49:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50413
 นายศุภกิตติ์    กองแก้ว
5/2  
2 50463
 นายอัครวินท์    นามวงษ์
5/8  
3 50696
 นายศุภกิจ    พยุงศิริผล
5/8  
4 50208
 นายศิลา    เสนาพงษ์
5/10  
5 50439
 นายรัชชานนท์    ถิ่นไกล
5/10  
6 50902
 นายวัชรพล    วงค์หาญ
5/12  
7 51667
 นายภูมิธรรม    ตาเหียง
5/12  
8 53252
 นายรชต    เก่งกล้า
5/12  
9 50252
 นางสาวนิติพัฒน์    สงวนมณีโชติ
5/15  
10 50583
 นายอชิรเทพ    คุณยศยิ่ง
5/15  
11 52559
 นายรัชชานนท์    ยะยอง
5/16  
12 53135
 นายวรชน    ลึแฮ
5/7  
13 52818
 นายวีรวุฒิ    รัตนมงคล
5/7  
14 52633
 นายวสวัตติ์    เขียวพรม
5/6  
15 50489
 นายรักษาพงษ์    ไชยวงษา
5/2  
16 52592
 นางสาวปิยะดา    สุทา
5/2  
17 53184
 นายอธิษฐ์    เทียนชัยสิริกุล
5/2  
18 50455
 นายอชิระ    วิไล
5/3  
19 52538
 นายวุฒิภัทร    อินตาชัย
5/3  
20 52699
 นางสาวภคพร    ชินะวรพงศ์
5/3  
21 53256
 นายรพีภัทร    กันทอง
5/3  
22 50415
 นายศุภกานต์    กองแก้ว
5/4  
23 50680
 นายศุภกร    อนุไชย
5/5  
24 50551
 นายสิรภพ    ช่องดารากุล
5/6  
25 49170
 นายเมฆินทร์    อัครเทวาทินทร์
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน