โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  K-POP      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูลีน่าร์ เรือนทิพย์
สถานที่เรียน :  ห้องภาษาต่างประเทศที่ 2 อาคาร 2 ชั้น 1 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:04:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53769
 ด.ญ.อาคิราศ์    ฟองแก้ว
1/15  
2 53791
 ด.ญ.พลอยปภัส    กันทวี
1/3  
3 53859
 ด.ญ.กัญญาณัฐ    ภูมิทอง
1/7  
4 53875
 ด.ญ.สุกัญญา    ขจร
1/7  
5 53894
 ด.ช.ภัทรดนัย    รินยานะ
1/7  
6 53899
 ด.ญ.สุรภา    สุขอนันต์
1/7  
7 53977
 ด.ญ.ญาณิศา    แขกแก้ว
1/8  
8 53322
 ด.ญ.พัทธ์ธีรา    ปันมูล
1/11  
9 53494
 ด.ญ.พีรวรรณ    เกตุแก้ว
1/11  
10 53653
 ด.ญ.ภรปภา    ตาลประดิษฐ์
1/11  
11 53382
 ด.ญ.ชนานันท์    จันทร์เครือ
1/15  
12 53984
 ด.ญ.ญาณิศา    หีบทอง
1/2  
13 53841
 ด.ญ.ญาดา    ฟองดาวิรัตน์
1/2  
14 53792
 ด.ญ.กัญชพร    ดงสงัด
1/2  
15 53532
 ด.ญ.อารยา    ศรีมหรรณ์
1/2  
16 53474
 ด.ญ.อิสรีย์    แซ่จาง
1/2  
17 53470
 ด.ญ.ภัคพร    อินต๊ะวงค์
1/2  
18 52889
 เด็กหญิงฐิตาภา    จั่นเพชร
2/7  
19 52649
 เด็กหญิงเมลาณี    เฟื่องเพียร
2/9  
20 52660
 เด็กหญิงภีรดา    โมจมสิน
2/14  
21 52575
 เด็กหญิงสุทิศา    เกื้อคีรี
2/7  
22 51897
 เด็กหญิงนันท์นภัส    อุปนันท์
3/7  
23 52005
 เด็กหญิงณิชาภัทร    ปันธิยะ
3/7  
24 52112
 เด็กหญิงณิชนันทน์    ภิรมย์สด
3/12  
25 51966
 เด็กหญิงญาณิศา    คำลือ
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน