โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ท่องโลกญี่ปุ่น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศินี เทพทอง, ครูธีรัช ลอมศรี
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (241) วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:04:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54038
 ด.ญ.หรรษิดา    ดึช
1/15  
2 53704
 ด.ญ.อริสรา    สุกิจประภานนท์
1/9  
3 53916
 ด.ญ.อชิรญา    ธีร์วรากุล
1/8  
4 53914
 ด.ญ.กนกกร    พระคงสินธุ์
1/8  
5 53839
 ด.ญ.พิมพ์ลภัส​    สว่าง​โ​ป​ธา​
1/8  
6 53735
 ด.ช.รวิภพ    ทรงคำ
1/7  
7 54069
 ด.ญ.จิรัชญา    วงค์คำมูล
1/6  
8 53400
 ด.ช.ปวีณ์กร    มหาชัย
1/6  
9 53388
 ด.ช.อชิ​ต​พล    วงค์​ชัยเดช
1/4  
10 53941
 ด.ช.กฤตภาส    คันธวงศ์
1/3  
11 53762
 ด.ญ.จิรสุดา    หล้าปาวงศ์
1/9  
12 54072
 ด.ญ.ณัฐนรี    พิทักษ์ไตรภพ
1/9  
13 54057
 ด.ญ.กุญธนัตถ์    อภิชาติฐิติวรณ์
1/12  
14 54037
 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    พิมพาเนต
1/12  
15 53922
 ด.ญ.อัยมี่    อักโขมี
1/12  
16 53530
 ด.ญ.สรัลชนา    ปัญญาแก้ว
1/12  
17 53774
 ด.ญ.พลอยใส    กฤตนูปัณณวัฒน์
1/11  
18 53666
 ด.ญ.อาภิสรา    สุเต็ม
1/11  
19 53521
 ด.ญ.เอวา    แซ่หวัง
1/11  
20 53393
 ด.ช.ณัฐชนนท์    ดุลยภากร
1/11  
21 53312
 เด็กหญิงชญาดา    สกุลวัฒนะ
2/3  
22 52974
 เด็กชายรัฐภูมิ    ศิรินาม
2/13  
23 52956
 เด็กหญิงกนกวรรณ    อินตา
2/3  
24 52783
 เด็กชายริชชขวัญ    หมื่นณรงค์
2/9  
25 52750
 เด็กชายเตชินท์    กำมหาวงศ์
2/9  
26 52565
 เด็กชายพริษฐ์พงศ์    ชุ่มชื่น
2/9  
27 53007
 เด็กหญิงฐิติรัตน์    ชุมพลอนันต์
2/8  
28 53294
 เด็กชายกวินท์    ทิพย์ปิ่นทอง
2/5  
29 53283
 เด็กชายพิตรพิบูล    หงสกุล
2/4  
30 53057
 เด็กชายชลกรณ์    ไชยคำวัง
2/4  
31 53261
 เด็กชายกันติชา    ใจตึก
2/3  
32 53212
 เด็กหญิงฐิติชยา    นักกรองดี
2/3  
33 53209
 เด็กชายโชติพงศ์    ศรีมณี
2/3  
34 52976
 เด็กชายคชภูมิ    คำฮอม
2/3  
35 52970
 เด็กหญิงภัทรวดี    อินพรม
2/3  
36 52794
 เด็กชายภูวนัส    วิริญานนท์
2/9  
37 53084
 เด็กชายศุภกฤษ์    ทิพย์เดโช
2/9  
38 52521
 เด็กหญิงสิริฐิติยา    ศรีดารัตน์
2/11  
39 52530
 เด็กชายจิรทิปต์    แสนคำ
2/11  
40 52661
 เด็กหญิงจีรภัทร์ตยา    พลศิลป์
2/11  
41 52829
 เด็กหญิงตาน้ำ    คำมาลา
2/14  
42 52025
 เด็กหญิงปริยากร    ป๊อกแก้ว
3/7  
43 51934
 เด็กหญิงธัณวรัตน์    จำเริญวงศ์
3/11  
44 52007
 เด็กหญิงธีราภรณ์    ขันพา
3/7  
45 52004
 เด็กชายเนรมิต    ถนอมวรกุล
3/12  
46 52183
 เด็กหญิงปราณณิชา    โสกันเกตุ
3/12  
47 52188
 เด็กหญิงภัทรฤทัย    ติ๊บใจ
3/12  
48 52167
 เด็กชายปภังกร    วรรณทาตระกูล
3/13  
49 51989
 เด็กหญิงอธิชา    ปัญญาภูษิต
3/11  
50 52017
 เด็กหญิงวารินทิพย์    บุญมี
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน