โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Enjoy English Games      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องวิชาการ โทร.0867306514 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:11:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53451
 ด.ช.อภิภู    จารุพันธ์
1/5  
2 53386
 ด.ช.ศุภวิชญ์    คลังวิจิตร
1/5  
3 54012
 ด.ญ.ศิโรรัตน์    นาคำ
1/3  
4 53374
 ด.ญ.รมิดา    วงค์ฉายา
1/3  
5 53317
 ด.ช.กันตพงศ์    ไมล์หรือ
1/3  
6 52843
 เด็กชายปาณชัย    ชนะพิมพ์
2/7  
7 52523
 เด็กหญิงศวิตา    สุพรรณอุดม
2/11  
8 52615
 เด็กหญิงสิริปรียา    วงค์คำมูล
2/9  
9 52928
 เด็กชายสุริยะพงษ์    ก้อนเปียง
2/7  
10 51904
 เด็กหญิงพิณญาดา    พิบูลย์พนัง
3/11  
11 51967
 เด็กชายพันทวี    กลั่นแฮม
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน