โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Video Blog (Vlog)       ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรวัฒน์ บุญทวี, ครูศรินยา ฤทธิเดช
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ชั้น 1 ห้องแผนงานสารสนเทศ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:38:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52869
 เด็กหญิงพรภัชชา    รุ่งทองคำกุล
2/5  
2 53006
 เด็กหญิงธีรมนต์    สารยศ
2/13  
3 52954
 เด็กหญิงชิดดวงใจ    วังทะพันธ์
2/13  
4 52946
 เด็กหญิงณัฐวศา    งามสมมนต์
2/13  
5 52864
 เด็กหญิงสุขฤทัย    พรนิมิตสกุล
2/13  
6 52859
 เด็กหญิงมนสิชา    พรมลา
2/13  
7 52973
 เด็กหญิงรมย์อัปสร    พูนสวัสดิ์มงคล
2/8  
8 52774
 เด็กชายชยพล    ปันทะนา
2/7  
9 52993
 เด็กหญิงพิชญาภา    มะโนสันต์
2/6  
10 53083
 เด็กหญิงพิศตะวัน    วิริยางกูร
2/5  
11 53062
 เด็กหญิงกฤษณ์รัชยากร    กมลสันติสุข
2/5  
12 53041
 เด็กหญิงกุลิสรา    แก้วตาติ๊บ
2/5  
13 53000
 เด็กหญิงสุพิชญา    เดชธนู
2/5  
14 52999
 เด็กหญิงฐานิญา    กองใส
2/5  
15 52932
 เด็กหญิงธัญวรัตม์    ปันแก้ว
2/5  
16 52916
 เด็กหญิงวริศรา    ไชยวงค์
2/5  
17 54078
 ด.ญ.เสาวภา    สีลาดเลา
2/5  
18 51770
 เด็กหญิงธันย์ชนก    ไชยวงค์วรรณ
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน