โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  SUDOKU      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นาง ณ ชนก ปาลี
สถานที่เรียน :  531 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:48:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53732
 ด.ญ.กัญญาณัฐ    กันทาปวง
1/12  
2 53717
 ด.ญ.นารีรัตน์    คำมาพร
1/11  
3 53858
 ด.ญ.กรภัทร    สุวรรณพงษ์
1/10  
4 53739
 ด.ช.ปรรณ    พบประเสริฐ
1/10  
5 53668
 ด.ช.ทินภัทร    นามแก้ว
1/10  
6 54031
 ด.ช.กันตินันท์    นาวี
1/9  
7 53419
 ด.ญ.ปิยะวรรณ    โตเขียว
1/5  
8 54061
 ด.ญ.พิรญาณ์    การินทร์
1/4  
9 52858
 เด็กชายคชภัค    พรมคำตัน
2/6  
10 52989
 เด็กชายภูริวัฒน์    งามสมหาญ
2/13  
11 52553
 เด็กชายณัฐชนน    ธีรเมทินี
2/7  
12 53031
 เด็กชายอนวัช    ชัยมงคล
2/6  
13 53094
 เด็กชายธนพล    อุปินโน
2/12  
14 53046
 เด็กชายธนากร    สังข์คง
2/6  
15 53078
 เด็กชายเตวิช    รุ่งเรืองวีรภัทร
2/6  
16 53103
 เด็กชายภาคภูมิ    ชนะพรหมเมือง
2/6  
17 53188
 เด็กหญิงณัฐษิกา    สพานแก้ว
2/6  
18 53216
 เด็กชายพฤทธิ์    เหล่าเที่ยง
2/6  
19 52001
 เด็กหญิงชีรีน    วงค์งาม
3/6  
20 52163
 เด็กชายรัฐศาสตร์    พรหมวรรณ
3/13  
21 51755
 เด็กหญิงกนกพิชญ์    จริยา
3/10  
22 51700
 เด็กชายศิริศักดิ์    เรือนดี
3/10  
23 51751
 เด็กหญิงวรัญญา    นามเทพ
3/9  
24 52046
 เด็กชายคุณานนท์    บุญเกิดลาภ
3/6  
25 52213
 เด็กหญิงกานต์ธิดา    ราหูรักษ์
3/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน