โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทย-พื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น 2 อาคาร6 (ตึกพัชระ) วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:22:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53408
 ด.ญ.เมธาวดี    อินตะไชย
1/5  
2 53320
 ด.ญ.พิมพ์วลัญช์    เป็งวงศ์
1/6  
3 52617
 เด็กหญิงพิชญาภัค    คำตุ้ย
2/1  
4 53005
 เด็กชายรัชฏากรณ์    จักรปัญญา
2/3  
5 52876
 เด็กชายเตชินท์    มาลีเศษ
2/4  
6 52049
 เด็กชายณัฐสิทธิ์    ทองเงา
3/4  
7 52237
 เด็กหญิงชนาภัทร    พรมใจมา
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน