โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บำเพ็ญประโยชน์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูมาติกา กันต์กวี
สถานที่เรียน :  โดม7-8 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:59:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51677
 นายก้องเกียรติ    เอียการนา
4/15  
2 51270
 นายธีรวัฒน์    สุรินทร์
4/15  
3 51301
 นายกฤตเมธ    ชูสุวรรณ
4/13  
4 54073
 นายภูริเดช    ตั๋นแก้ว
4/12  
5 53657
 นายณัฐนนท์     ศศิธร
4/12  
6 51420
 นายพอเพียง    แสงคำเฉลียง
4/12  
7 51201
 นายฉัตรพัฒน์    ถิ่นจอม
4/12  
8 51170
 นายภูชิต    ยี่หว่า
4/11  
9 51288
 นายธีรวุฒิ    สุรินทร์
4/10  
10 50935
 นายโชติภัทร    ช่างสม
4/10  
11 51121
 นายภูมินทร์    แสนแปง
4/3  
12 51304
 นายณัฐชนน    ปิมปานะ
4/1  
13 50256
 นางสาวสุทธิดา    ชุนหชา
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน