โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บำเพ็ญประโยชน์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูมาติกา กันต์กวี
สถานที่เรียน :  โดม7-8 วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:01:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51288
 นายธีรวุฒิ    สุรินทร์
4/10  
2 51301
 นายกฤตเมธ    ชูสุวรรณ
4/13  
3 50256
 นางสาวสุทธิดา    ชุนหชา
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน