โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Relax Bio by Kruwan ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเปรมิกา (นักศึกษาฝึกสอน)
สถานที่เรียน :  ตึก 2 ห้องเรียนร่วม วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:31:21 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51688
 เด็กหญิงธณัชชา    ศิริปัญญา
3/9  
2 51687
 เด็กหญิงณัฐธยาน์    ศักดิสกุลพงษ์
3/10  
3 51695
 เด็กหญิงพัชรีพันธุ์    เพ็งประโคน
3/10  
4 51699
 เด็กชายภูมินทร์    ทาปัน
3/10  
5 51736
 เด็กหญิงกวิสรา    สุทธคำ
3/10  
6 51737
 เด็กชายภูดนัย    ปินตาสม
3/10  
7 51757
 เด็กหญิงจิดาภา    จุฑากรณ์
3/10  
8 51808
 เด็กหญิงเพชราภรณ์    โกเสนตอ
3/10  
9 51818
 เด็กหญิงกรปภา    ทรายศิริ
3/10  
10 51820
 เด็กหญิงปริยากร    แสงพิชัย
3/10  
11 51893
 เด็กหญิงณิชารีย์    อิ่มใจ
3/10  
12 51894
 เด็กหญิงณัชชาพัชร์    สุภา
3/10  
13 51895
 เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์    กันไชยต๊ะ
3/10  
14 51946
 เด็กหญิงธนัญญา    ชัยวงศ์
3/10  
15 51932
 เด็กหญิงหทัยชนก    ปัดลี
3/9  
16 51908
 เด็กหญิงศตพร    รินทะกะ
3/9  
17 51689
 เด็กหญิงธันยมัย    สารินจา
3/9  
18 51697
 เด็กหญิงพิมพกานต์    ไชยยาน
3/9  
19 51698
 เด็กชายภาณุพัฒน์    จันทร์แก้ว
3/9  
20 51717
 เด็กหญิงจิดาภา    ใจอินต๊ะ
3/9  
21 51718
 เด็กชายธนภูมิ    ดวงแสง
3/9  
22 51719
 เด็กชายพงศภัค    ทองยอด
3/9  
23 51720
 เด็กหญิงศิรดา    วงค์ษา
3/9  
24 51748
 เด็กหญิงญาณินท์    เมืองอินทร์
3/9  
25 51750
 เด็กหญิงชมพูนิกข์    ขวัญคำ
3/9  
26 51761
 เด็กชายกันตธี    ใจแก้ว
3/9  
27 51812
 เด็กหญิงธัญญาศิริ    กันธา
3/9  
28 51837
 เด็กหญิงธัญรัศม์    พงศ์พัฒนมงคล
3/9  
29 51870
 เด็กหญิงสุพิชชา    เต็มใจ
3/9  
30 52032
 เด็กหญิงวนัชพร    ชนะอินทร์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน