โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1      ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย
สถานที่เรียน :  อาคาร 13 ชั้น 1 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:45:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50100
 นายชยุตพงศ์    ปัญญาสูง
5/1  
2 50799
 นายจิตธิพัฒน์    พงดง
5/15  
3 53203
 นายณัฐนันท์    วนพานิช
5/14  
4 50409
 นายฉันทกร    โพธิเย็น
5/9  
5 50493
 นายกิตติพงศ์    มณีวงศ์
5/8  
6 53127
 นายกุลธวัช    มโนสา
5/7  
7 52700
 นายจิรเมธ    จายเรือน
5/7  
8 50749
 นายกรินทร์    กุมาร
5/7  
9 50512
 นายกฤษณ์พีรัช    นนพัชรพงศ์
5/6  
10 50418
 นายชินบัญชร    พัฒนกุลเกียรติ
5/6  
11 50064
 นายณัฏฐนันธ์    พุฒพนาทรัพย์
5/6  
12 52745
 นายจิรภัทร    ฐิติพรรณกุล
5/1  
13 50783
 นายกษิดิศ    อนุวงศ์
5/2  
14 50022
 นายกรวิชญ์    หน่อแก้ว
5/3  
15 50103
 นายจิรรัชตะ    ดวงปันสิงห์
5/4  
16 50565
 นายณัฐธีรุท    ทรายคำ
5/4  
17 50071
 นายฑีฆวัฒน์    สายกับ
5/5  
18 53138
 นายณัชพล    ลุงอุตะมะ
5/5  
19 49619
 นายคุณานนต์    จิ่งต่ามน
6/2  
20 52448
 นายกนกพิชญ์    ถาอ้าย
6/9  
21 49596
 นายจิรัฏฐ์    จิโรภาสบริบูรณ์
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน